Vil et højere indhold af CO2 i atmosfæren ikke gavne plantevæksten?

Alt andet lige har plantevæksten gavn af et højere CO2 indhold. Men for at planterne skal kunne udnytte det til en øget vækst, kræver det, at der også er tilstrækkeligt med vand og næring til rådighed.

Mange planter er tilpasset særlige vækstbetingelser og klimaforhold, og de vil have svært ved at tilpasse sig ændrede vækstbetingelser, særligt hvis ændringerne kommer hurtigt. Vi ved derfor meget lidt om, hvilke konsekvenser klimaændringer vil få for f.eks. høstudbyttet forskellige steder i verden, men det er langt fra sikkert, at konsekvenserne bliver positive.

En ændret fordeling af nedbøren med skiftende hedebølger, tørke og oversvømmelser vil tværtimod kunne ødelægge mange afgrøder. Nogle afgrøder har også svært ved at klare højere temperaturer end dem, der allerede er mange steder. Det gælder f.eks. ris, som mange millioner mennesker er afhængige af.

Det er alltså slet ikke givet, at et højere indhold af CO2 vil gavne plantevæksten generelt.