Det er langt fra kun vores energiforbrug, som skaber udledninger af drivhusgasser. Landbruget har også en væsentlig andel i klimaændringerne. Det er specielt de rige landes industrialiserede landbrug med den enorme husdyrproduktion, der skaber udledninger af drivhusgasser. De nyeste beregninger viser, at husdyrproduktionen globalt set er ansvarlig for ca. 18 % af de samlede udledninger af drivhusgasser regnet i CO2-ækvivalenter. Hertil kommer udledninger fra nedbrydning af kunstgødning og fra rismarker. I alt er landbruget ansvarlig for over 20 % af de samlede globale udledninger af drivhusgasser, og medregner man afbrænding og fældning af skove for at give plads til mere landbrug, er tallet endnu større.

I Danmark er situationen nogenlunde på linje med den globale tendens. Det industrialiserede landbrug i Danmark producerer husdyrgødning i hidtil usete mængder. Op imod 26 millioner svin går igennem de danske svinefarme årligt, og deres gødning ender som regel i en gylletank og derefter på markerne. Hertil skal lægges godt en halv million malkekøer, som hver fiser over 100 kg metan ud i atmosfæren hvert år.

Det er klart, at det ikke er en holdbar situation. Dyreproduktionen og dermed også det overdrevne kødforbrug i de rige lande må begrænses kraftigt, hvis vi skal have styr på den globale opvarmning. Og det industrialiserede landbrug må afløses af økologiske landbrugsmetoder, som er bedre i balance med det omgivende miljø.