Biomasse er globalt set en overudnyttet energiressource. En væsentlig del af de fattige landes energibehov til opvarmning og madlavning bliver opfyldt ved hjælp af biomasse fra træer og buske. Dette har sammen med behovet for stadig mere landbrugsjord været en væsentlig årsag til omfattende skovrydninger overalt i udviklingslandene og tidligere i historien også i vor del af verden. I tørre områder som Sahel-området syd for Sahara har det også været en medvirkende årsag til øget ørkendannelse. I andre områder har skovfældning forårsaget omfattende erosion. Det globale forbrug af biomasse skønnes at svare til ca. 12 % af det samlede globale energiforbrug. Det meste udnyttes dog meget ineffektivt.

Globalt set er udnyttelsen af biomasse altså langt fra bæredygtig. Det betyder ikke, at biomasse skal udelukkes som en energikilde i fremtidens energiforsyning. Men den skal bruges med omtanke, så der ikke gøres skade på de naturlige økosystemer, som det sker i dag. Kun da kan man kalde biomasse for en fornyelig energiressource.

Biomasse omfatter i princippet en lang række organiske materialer som træ, halm og andre planter, som kan afbrændes, forgasses eller forarbejdes til flydende biobrændsel. Det omfatter også gylle fra landbrugets husdyr samt andet organisk affald, som laves til biogas. Det kan også være afgrøder, der er dyrket specielt med henblik på energiproduktion, f.eks. pil, elefantgræs eller raps.

Biomasse til afbrænding kan enten være affaldstræ, halm eller andre restprodukter. Det kan også være træ eller andre planter, som bliver dyrket direkte med det formål at blive brændt af, f.eks. elefantgræs eller pil. I udviklingslandene afbrændes biomasse oftest på åbne ildsteder eller i ineffektive ovne. Der er derfor et stort, uudnyttet potentiale for en langt mere effektiv udnyttelse af de tilgængelige biomasseressourcer i disse lande. Også i de rige lande afbrændes der store mængder biomasse. Det meste af det er træ, som afbrændes i private pejse eller ovne. Men træbiomasse kan ligesom halm også bruges i små og store kraftvarmeværker.

I Danmark afbrændes også meget træ i pejse eller ovne i private husstande. De faste biomasseressourcer bruges dog i stigende grad til kraftvarmeproduktion. Biomasse dækkede i år 2004 5,6 % af Danmarks samlede energiforbrug. Husholdningsaffald udgør dog mere end en tredjedel af dette. Biomasse kan godt give et væsentligt større tilskud til Danmarks energiforsyning i fremtiden, hvis det sker samtidig med en øget indsats for at genoprette de naturlige økosystemer og en øget skovrejsning.

Selv om ressourcerne er begrænsede, er biomasse en vigtig brik i en energiforsyning udelukkende med vedvarende energi, fordi man  - i modsætning til solenergi- og vindenergianlæg – har mulighed for at lagre biomassen og bruge den, når der er behov for det.