Solvarmeanlæg kan være alt fra små anlæg til forsyning af en enkelt bolig med varmt brugsvand i sommerhalvåret, til store anlæg, som kobles sammen med fjernvarmeforsyningen. De fleste solvarmeanlæg er indrettet til at opvarme vand til en temperatur på op til 80° C til brug for brugsvandsopvarmning, rumopvarmning eller fjernvarme. Men solvarmeanlæg kan også indrettes, så de kan producere vand med højere temperaturer til brug for procesvarme i industrien.

Princippet i et solvarmeanlæg er, at solens varme samles af en solfanger og bruges til opvarmning af vand eller luft. Solfangeren består normalt af en isoleret kasse med glas på ydersiden, som solen kan skinne igennem, og derunder en mørk, selektiv overflade, som hindrer varmen i at stråle ud igen. Inde i kassen findes en absorber – en sort metalplade med kanaler eller plastslanger. I absorberen løber en væske, som bliver varmet op. Væsken løber eller pumpes f.eks. til en solvarmetank eller varmtvandsbeholder, hvor den via en varmeveksler afgiver varme til det varme brugsvand eller til fjernvarmenettet. Der arbejdes løbende på at udvikle billigere og mere effektive solvarmeanlæg.

Det store problem ved solvarmeanlæg er, at de producerer mest varme i sommerhalvåret, hvor der er mindst behov for varmen. Skal solvarme bruges til opvarmning hele året, er det nødvendigt at finde effektive og billige metoder til at lagre varmen fra sommerhalvåret til vinterhalvåret.

Teknikken i en solfanger er enkel og gennemprøvet, og solvarmeanlæg produceres og bruges i mange lande primært til brugsvandsopvarmning og til opvarmning af svømmebassiner. På verdensplan var der i 2004 installeret ca. 110 millioner kvadratmeter solfangere. Heraf er ca. 65 millioner m2 i Kina, mens EU’s andel udgør ca. 14 millioner m2.

I Danmark er der installeret ca. 40.000 små brugsvandsanlæg samt en række større anlæg tilknyttet fjernvarmecentraler. Det største af disse med et solfangerareal på 18.000 m2 er tilknyttet Marstal Fjernvarmeværk,. Anlægget omfatter også sæsonlagring af solvarmen i et jordlager.

Potentialet for solvarme på verdensplan er meget stort. Selv i Danmark vil solvarme kunne levere en væsentlig andel af vores behov for varmt brugsvand og rumopvarmning. Det kan både være med mindre anlæg på enkelte huse og store anlæg tilknyttet fjernvarmenettet. Forudsætninger er, at isoleringsstandarden generelt sættes i vejret, så temperaturen i fjernvarmenettene kan sænkes.