Der er ingen tvivl om, at IPCC’s klimamodeller repræsenterer det bedst funderede og mest saglige bud på fremtidens klimaændringer. På trods af det, er det rimeligt at rejse en del kritikpunkter af IPCC’s klimascenarier og fremskrivninger.

IPCC’s fremtidsscenarier mangler et såkaldt “business-as-usual”-scenario, altså en fremskrivning af, hvad der sker, hvis vi fortsætter den nuværende kurs. I stedet har IPCC udarbejdet en række mere eller mindre sandsynlige scenarier for den fremtidige udvikling. Disse præsenteres som ligeværdige, det vil sige i en vis forstand lige sandsynlige, bud på den fremtidige udvikling. Det er de imidlertid langt fra. Specielt ligger de scenarier, der har de laveste udledninger af drivhusgasser, meget langt fra de udviklingstendenser og den politiske virkelighed, som hersker i øjeblikket. Der skal meget store både politiske og værdimæssige skred til, før disse scenarier bliver sandsynlige. Med den nuværende udvikling som udgangspunkt vil sandsynligheden snarere tale for de udviklingsscenarier, som betyder udledninger af drivhusgasser i den høje ende af skalaen. IPCC forholder sig ikke til sandsynligheden for de valgte scenarier.

IPCC’s fremskrivninger af de fremtidige temperaturstigninger starter ikke ved nulpunktet, som er den førindustrielle gennemsnitstemperatur. I stedet har man valgt en basislinie, som er gennemsnitstemperaturen i perioden 1980-1999. På det tidspunkt var den globale gennemsnitstemperatur allerede steget med cirka 0,6 °C, hvilket der ikke gøres opmærksom på i IPCC’s opsummeringsrapport. Dette gør fremskrivningerne uigennemskuelige og vil narre mange til at tro, at temperaturstigningerne er mindre, end de i virkeligheden er.

IPCC har valgt ikke at fremskrive afsmeltningen fra iskapperne på Grønland og Antarktis ud over det målte gennemsnit for perioden 1993-2003 på trods af, at afsmeltningen specielt på Grønland er steget væsentligt siden. Det betyder, at IPCC’s fremskrivning af verdenshavenes stigning kan vise sig at være undervurderet med op til en halv meter eller i værste tilfælde endnu mere.