1°C (uundgåeligt og vil ske inden for 10 – 20 år)

Oceanerne vil blive mere sure med ukendte konsekvenser for hele marine økosystemer.
80 % af verdens koralrev vil blive ødelagt på grund af ændringer af havvandets kemi og koralblegning som følge af højere vandtemperaturer.
Potentielle ødelæggelser af økosystemer, når de forskellige led i fødekæderne reagerer med forskellig hastighed på klimaændringerne.
Ændringer og ødelæggelser som følge af ændrede udbredelser af skadedyr (ses allerede i dag) og et stigende antal skovbrande.
10 % af jordens økosystemer ændres med tab af mellem 2 og 47 % af deres arter.Tab af tempereret nåleskov.
Kun 53 % af den arktiske skovtundra forbliver stabil.
Betydeligt tab af den sydafrikanske Karoo (centrale, tørre højlandsplateau), som er det rigeste blomsterområde i verden.
Øget tørke på de russiske steppeområder.
Dele af den australske Dryandra skov går tabt. Halvdelen af Queenslands regnskov ødelægges, hvilket truer de der hjemmehørende frøer og krybdyr.

2°C (det niveau, på hvilket vi med en hurtig og kraftig global indsats kan begrænse den globale opvarmning)

97 % af verdens koralrev går tabt.
16 % af de globale økosystemer ændres. Økosystemerne mister mellem 5 og 66 % af deres indhold af arter, afhængigt af hvor udsatte og hvor følsomme de er over for klimaændringerne.
Total tab af det arktiske sommerisdække med følgende sandsynlig udryddelse af isbjørn og hvalros.
Udbredt ødelæggelse af økosystemer som følge af en 60 % nedgang i lemmingebestanden.
Kun 42 % af den eksisterende arktiske tundra forbliver stabil, hvilket bringer ynglende, højarktiske vadefugle og gæs i fare. Også almindelige midtarktiske arter bliver ramt.
I Sydafrika bliver alle Kalaharis sandklitter aktive.
Mange af Hawaiis hjemmehørende fuglearter står over for udryddelse.
50 % af Kinas nordlige skovområder går tabt.
50 % af Sundarban-vådområderne i Bangladesh går tabt.
Stigende risiko for udslettelse af arter i Nordaustralien.
50 % tab af Kakadu-vådområderne.

2 – 3°C (sandsynlig temperaturstigning, hvis en kraftig indsats for at begrænse den globale opvarmning udskydes bare et årti endnu)

Amazonas regnskov kollapser med tab af et stort antal dyre- og plantearter.
80 % af den sydafrikanske Karoo går tabt, hvilket truer 2800 plantearter med udryddelse.
5 sydafrikanske reservater mister over 40 % af dyrebestanden.
Kalaharis sandklitter kan begynde at vandre, hvilket vil true et stort antal økosystemer i det sydlige Afrika.
Great Lakes-vådområderne i Nordamerika kollapser.
I Australien sker der et totalt tab af Kakadu-vådområder samt den alpine zone.
I Kina vil hele det nordlige skovområde gå tabt.

3°C og derover (sandsynlig temperaturstigning med en træg og “pragmatisk” indsats for at begrænse den globale opvarmning)

Kun få økosystemer kan tilpasse sig klimaændringerne.
22 % af alle økosystemer har ændret sig.
50 % af alle naturreservater er ude af stand til at leve op til deres naturbevarelsesmål.
22 % af alle kystvådområder går tabt.
Økosystemerne mister mellem 7 og 74 % af deres artsindhold.
Tab af op til 60 % af Jordens skovareal.
I Europa nærmer mange alpine arter sig deres udryddelsestærskel.
Middelhavsområdet mister 60 % af områdets arter.
Der sker et stort tab af levesteder for trækfugle i såvel Nordamerika som Europa.

4°C og derover (sandsynlig temperaturstigning, hvis der ikke sker en forstærket indsats for at begrænse den globale opvarmning)

Permafrosten slipper sit tag i de øverste jordlag i 90 % eller mere af den arktiske tundra med voldsomme konsekvenser for de arktiske plante- og dyrearter.
Sandsynligt tab af de fleste af Jordens regnskove.
Uberegnelige, men sandsynligvis store negative konsekvenser for livet i havene på grund af en kombination af varmere vand, ændring af næringsstoftilførslen fra dybhavet til havets overfladelag og et surere havmiljø. Risiko for, at store dele af oceanerne bliver forvandlet til havørkener uden liv.
I øvrigt store og uforudsigelige negative konsekvenser for alle naturlige økosystemer.