Mangroveskoven er kystzonens regnskov. Mangroveskoven er en sumpskov, som vokser i tidevandszonen langs cirka 25 % af de tropiske og subtropiske kyster. Skoven er et vigtigt levested for mange dyrearter og en vigtig gydeplads for mange fisk. Mangroveskoven beskytter samtidig landet bag kysten mod erosion og oversvømmelse. Den store tsunamikatastrofe i 2004 viste, at kyster med mangroveskov slap mere nådigt end områder, hvor mangroven var hugget om eller gået ud.

Mangroveskoven er allerede kraftig truet i mange områder. Truslerne består først og fremmest i rydning, fordi man ønsker at bruge kysten til andre formål som for eksempel turisme, landbrugsland, havne og industriområder samt rejefarme. Specielt det sidste har medført omfattende rydninger af mangroveskoven. Hertil kommer forurening af havvandet med pesticider og andre kemikalier samt olieforurening.

Klimaændringer tilføjer endnu en trussel. Det er formentlig ikke stigende temperaturer i sig selv, der kommer til at ændre livsbetingelserne for mangroveskoven, men derimod de vandstands-stigninger, en stigende temperatur vil medføre. Mangroven er i stand til at klare en stigning på 10 – 12 centimeter i løbet af 100 år. Det vil formentlig ikke være nok til at holde trit med de vandstands-stigninger, vi kan forvente. Hvis klimaændringerne også betyder, at der vil komme flere voldsomme storme, er det en yderligere belastning for mangroveskoven.