En varmere verden vil også betyde en verden med flere naturkatastrofer. Klimaeksperterne er enige om, at den globale opvarmning vil betyde flere klimaekstremer. Det vil for eksempel sige perioder med meget voldsom nedbør. Det vil give anledning til endnu flere og voldsommere oversvømmelser af den art, vi allerede nu ser med stadig kortere mellemrum. Oversvømmelser med mudderskred i bjergområder og oversvømmelser i brede floddale, specielt hvor floderne er regulerede, så de områder, hvor floden før naturligt kunne gå over sine bredder og på den måde komme af med overskydende vand, er forsvundet.

Større klimaekstremer vil også betyde kraftigere storme og orkaner. Den nuværende tendens tyder på, at der ikke nødvendigvis kommer flere storme, men de, der kommer, kan bliver voldsommere. Kombineret med en stigende vandstand i havene, vil det betyde, at et stigende antal kyststrækninger og lavtliggende kystområder og dermed mennesker vil blive udsat for hyppigere oversvømmelser og stormflodskatastrofer. Fortsætter den globale opvarmning, vil en lang række af verdens storbyer heriblandt London, New York, Shanghai, Tokyo og Hongkong komme i farezonen.

Skovbrande i forbindelse med hedebølger og mere intense uvejr med et større antal lynnedslag er en anden konsekvens af den globale opvarmning. En konsekvens, som allerede er ved at være følelig mange steder i Verden. Perioder med tørke har medført et stigende antal skovbrande i Europa, Nordamerika og Sibirien. Fortsætter den globale opvarmning uhindret, kan det blive ødelæggende for skovene mange steder i Verden og dermed også få konsekvenser for de mennesker og samfund, som er afhængige af skovene. Et stigende antal skovbrande vil øge den globale opvarmning på grund af de store mængder kuldioxid, der frigøres til atmosfæren.