Fiskeriet er en vigtig del af verdens fødevareforsyning, og fiskefangsterne er næsten firedoblet i perioden fra 1950 til 1988. En så stor stigning har vist sig at være uholdbar i længden, og overfiskning er i øjeblikket den største trussel mod fiskebestanden. Mange steder, blandt andet i Nordsøen, er fiskeriet, trods indførsel af moderne metoder til at finde fiskestimerne, gået kraftigt ned. Rovfiskeriet er så voldsomt, at forskere har advaret om, at verdenshavene vil være tømte for fisk om bare 40 år.

Den globale opvarmning vil føje endnu en trussel til rovfiskeriet. En stigende temperaturforskel mellem havets overfladelag og de dybere lag kan betyde, at transporten af næringsstoffer fra dybhavet til overfladen hæmmes. Det kan betyde en mindre produktion af det såkaldte phytoplankton, som er afhængige af disse næringsstoffer, og som udgør fødegrundlaget for alt andet liv i havet.

Stigende havtemperaturer kan betyde tab af levesteder for nogle fiskearter og ændringer i fiskenes vandrings- og forplantningsmønstre.

Endelig vil en stigende koncentration af CO2 i atmosfæren betyde, at havet bliver mere surt. Det vil specielt påvirke de organismer i havet, som danner kalkskeletter og kalkskaller. Plankton med kalkskaller udgør mange steder og blandt andet i havet omkring Antarktis en væsentlig fødekilde for fiskene. Desuden vil et surere hav gøre det sværere for mange fisk og skaldyr at ånde og forplante sig.