En fortsat global opvarmning i dette århundrede vil få stigende betydning for det danske samfund. Ændringerne i klimaet er allerede følelige på mange områder for eksempel med varmere og mere tørre somre og flere tilfælde af voldsom nedbør med oversvømmelser til følge.

De fremtidige klimaændringer vil blandt andet betyde øget grundvandstand, flere tilfælde af ekstrem nedbør, varmere somre med længere perioder med tørke og flere kraftige storme. Hvis vi skal imødegå disse ændringer, vil det kræve investeringer i kloaksystemer, i veje, broer og andre anlæg, som bliver påvirket af klimaet. Der vil være større risiko for oversvømmelser af lavtliggende områder i forbindelse med kraftig nedbør og af lavtliggende områder ved havne og kyster i forbindelse med kraftige storme, som kan forårsage ekstremt højvande.

Antallet af skybrud er allerede nu taget til med 20 - 25 % i løbet af de seneste 25 år. De voldsomme regnskyl betyder, at kloaknettet mange steder ikke kan tage belastningen, og fortsætter udviklingen, vil vi se større og flere oversvømmelser af lavtliggende bydele. Skal situationen holdes under kontrol, vil det kræve en omfattende renovering af ældre og underdimensionerede kloaknet.

Det stigende havniveau vil sammen med risikoen for kraftigere storme betyde, at digerne specielt langs Vadehavskysten skal forstærkes kraftigt for at holde risikoen for digebrud og oversvømmelser på det nuværende niveau. Andre steder i landet kan det blive nødvendigt at opgive inddæmmede arealer og lade havet tage landjorden tilbage. Mange havne og lavtliggende byområder omkring havnene vil i de indre danske farvande i stigende omfang være udsat for oversvømmelser.

Kraftigere storme og stigende vandstand vil øge erosionen langs vores kyster, og mange steder må vi regne med, at kysterne rykker tilbage, og det vi gå ud over landbrugsjord og sommerhusområder.

Højere temperaturer sammen med udvaskningen af kvælstof og fosfor fra landbruget vil give algerne i havet bedre vækstbetingelser. Konsekvenserne af dette fik vi en forsmag på i sommeren 2006, hvor der skete en voldsom opblomstring af blågrønalger i store dele af de indre danske farvande sidst på sommeren. Det kan blive et stigende problem, hvis ikke udvaskningen af næringsstoffer nedsættes væsentligt.

Ud over de investeringer, der skal til for at dæmme op for de værste konsekvenser af klimaændringerne, vil der sandsynligvis ske produktionstab både i landbruget og skovbruget på grund af længere perioder med hedebølger og tørke og på grund af de ændrede vækstbetingelser for en lang række afgrøder. Alt i alt kan den globale opvarmning blive både alvorlig og kostbar for Danmark, også på kortere sigt.