IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (FN’s Klimapanel) blev nedsat i 1988 af FN’s meteorologiske verdensorganisation WMO og FN’s miljøprogram UNEP. Alle stater, som er medlemmer af FN og WMO, er automatisk medlemmer af IPCC og dets arbejdsgrupper.

IPCC har til formål at sammenstille, analysere og vurdere forskningsresultater på klimaområdet, specielt:

- om klimaændringer der stammer fra menneskelig aktivitet,

- om de mulige konsekvenser af den stigende udledning af drivhusgasser til atmosfæren, 

- om de samfundsøkonomiske aspekter og

- om mulighederne for tilpasning eller modvirkning af klimaændringer.

Rapporterne fra IPCC indeholder en sammenstilling af den tilgængelige viden om klimaændringer indsamlet fra videnskabelig litteratur og omhyggeligt gennemgået af eksperter og regeringer. I alt deltager mere end 2.000 forskere og eksperter fra hele verden i rapporternes udarbejdelse og revision. IPCC kræver, at mindst et medlem af hvert skrivehold er fra et udviklingsland.

IPCC’s rapporter skal indeholde et resumé for beslutningstagere (politikere m.fl.). Resuméet skal afspejle den aktuelle forståelse af problemstillingen og være skrevet på en måde, som er umiddelbart forståelig for ikke-specialister. Afvigende, men videnskabeligt eller teknisk velbegrundede synspunkter, skal fremstilles i rapporterne og resuméerne, også selvom der ikke kan opnås enighed om dem i løbet af vurderingen.

IPCC’s rapporter bliver gennemarbejdet i flere omgange, hvor eksperter udvalgt af regeringerne, samt regeringerne selv og ikke-statslige organisationer høres. IPCC’s arbejdsgruppe godkender efter flere høringsrunder resuméet linje for linje og accepterer de underliggende kapitler. Til sidst bliver den samlede rapport sendt til regeringer og organisationer inden den endelige godkendelse.

Mange instanser har mulighed for at påvirke IPCC’s arbejde undervejs i processen. Deriblandt også den internationale kul- og olielobby. Derfor er der ingen grund til at mistænke IPCC’s konklusioner for at være for pessimistiske, snarere tværtimod.