Mens EU’s klimapolitiske mål har en høj profil udadtil, er billedet noget anderledes, når man ser på de midler, der er afsat til forskning i EU’s rammeprogram for forskning og udvikling.

Med EU’s erklærede mål om at holde den globale opvarmning under højrisikogrænsen på 2 grader celsius stilles der krav om meget væsentlige nedskæringer i udledningerne af drivhusgasser i løbet af nogle få årtier.

Man kunne forvente, at dette ville afspejle sig i fordelingen af forskningsmidler i den kommende periode. Det er dog svært at få øje på.

EU's 7. rammeprogram for forskning har et samlet budget for perioden 2007–2013 på 50,5 milliarder euro.

Det er svært at finde oplysninger om den mere præcise fordeling af midlerne, bortset fra den mest overordnede. De grupper, der omfatter forskning, der især kan have betydning for klimaindsatsen, er 1. Energi, 2. Miljø og klima og 3. Transport.

De offentligt tilgængelige budgetter giver ikke et billede af, hvordan fordelingen i disse grupper så vil blive.


Energi

Der er afsat 2,35 mia. euro til energiforskning, som bl.a. vil gå til forskning i energieffektivisering, smart grids, brintteknologi, biobrændsler og vedvarende energi til elproduktion og opvarmning.

Disse områder vil (ifølge pressemeddelelser fra Europa-Kommissionen) få cirka halvdelen af beløbet, men det kan ikke lade sig gøre at finde præcise tal for budgetterne til de enkelte dele.

To forskningsområder, som handler om fossile brændsler, nemlig CO2-opsamlings- og lagringsteknikker (CCS) og “rene” kulstofteknologier vil få den anden halvdel af de 2,35 mia. euro. 

 Atomkraft er holdt uden for det almindelige rammeprogram. Baggrunden er den højst specielle, at atomkraft som den eneste energiform har sin egen traktat - Euratom-traktaten - med tilhørende forskningsrammeprogram. I Euratoms særlige rammeprogram er der afsat 4 mia. euro til forskning i atomkraft og strålingsbeskyttelse. Over 2 mia. euro går til fusionsforskningsprogrammet, som ikke forventes at få nogen betydning for begrænsningen af de globale klimaændringer inden for de næste 40-50 år.

 

Miljø og klima

Miljøforskning inklusive forskning i klimaændringer har fået tildelt 1,7 mia. euro.

 

Transport

Transportforskning har fået tildelt 3,8 mia. euro.