Transportsektoren stod i 2003 for 18 % af Danmarks samlede udledninger af drivhusgasser. Mens den samlede udledning af CO2 er faldet fra 1990 til nu (hvis man korrigerer for temperaturudsving og eleksport), er transportsektorens udledninger steget kraftigt i den samme periode. Denne stigning skyldes først og fremmest en stigning i bil- og flytrafikken, mens der er et fald i den kollektive transport.

Den tendens forventes at fortsætte frem til år 2025, hvilket er så langt frem, fremskrivninger rækker i øjeblikket. Den største stigning forventes at ske i luftfarten, hvor stigningen i CO2-udledninger forventes at stige med over 20 % fra 2004 til 2021. Også biltrafikken forventes at stige kraftigt i perioden. Væksten i CO2-udledninger fra vejtrafikken forventes dog at blive begrænset noget af et EU-loft over det gennemsnitlige CO2-udslip for nye biler.

Den kraftige forventede stigning i CO2-udledninger fra transportsektoren afspejles i øvrigt kun i et ringe omfang i regeringen klimastrategi. Ud over at henvise til mulige tiltag i EU-regi, tales der om at analysere perspektiverne for udvikling og anvendelse af alternative drivmidler som naturgas, biobrændsel og brint. Der er hverken forslag til eller overvejelser om mulighederne for at flytte transport fra biler over til mindre energiforbrugende, kollektive transportmidler. Der er heller ingen forslag til eller overvejelser om, hvordan man kan forhindre den voldsomme stigning i CO2-udledninger fra luftfarten, hverken i regeringens klimastrategi eller trafikredegørelse.

Den nuværende klimapolitik på området er en svækkelse i forhold til den foregående regerings. Målet var da en stabilisering af CO2-udledningen fra transportsektoren i 2005 på 2003-niveau og på lang sigt – frem mod år 2030 – en udledningsreduktion på 25 % i forhold til 1988.