Danmarks udledninger af drivhusgasser ligger blandt de højeste i verden med mellem 12 og 13 ton CO2-ækvivalenter pr. indbygger. Alligevel er den nuværende danske klimastrategi i vidt omfang baseret på at købe sig til udledningsreduktioner andre steder end i Danmark, enten ved hjælp af såkaldte JI- eller CDM-projekter, eller ved at købe kvoter fra andre EU-lande.

Det er NOAH’s holdning, at Danmark med så høje indenlandske udledninger bør begynde med at få orden i eget hus. Derfor bør den danske klimastrategi i første omgang baseres på at skære kraftigt ned på vores indenlandske udledninger af drivhusgasser, hvilket der efter NOAH’s mening er meget store muligheder for, også uden voldsomme økonomiske omkostninger for det danske samfund. Der er mulighed for mindst en halvering af energiforbruget via fornuftig forbrugsadfærd og brug af den bedste teknik. Samtidig kan vi udbygge brugen af vedvarende energikilder.

Kvotehandelssystemet med dets muligheder for at bruge JI- og CDM-projekter til at købe yderligere CO2-kreditter lægger efter NOAH’s mening gift ud for at opnå indenlandske udledningsreduktioner. Hele elsektoren samt de mest energitunge virksomheder vil gå efter hurtige og billige regnskabsmæssige reduktioner. Det betyder, at det ikke bliver muligt at skabe en sammenhængende, langsigtet plan for en omlægning af den danske energiforsyning. Det afspejles også helt tydeligt i den danske energistrategi, som næsten udelukkende bygger på, hvad det frie marked kan finde på. Der eksisterer i dag ikke nogen samlet plan for omlægning af den danske energiforsyning til vedvarende energi, selv om mange eksperter siger, at det netop er det, vi bør begynde på så hurtigt som muligt.

Ydermere betyder kvotehandelssystemet en støtte til den fossile energiproduktion, idet der tildeles store, gratis kvoter til energiproducerende enheder. Inden for disse kvoter kan der produceres både el og varme uanset brændselstype uden at skulle betale nogen form for afgift for den skade, brugen af fossile brændsler påfører miljøet. Inden for de tilladte kvoter bliver den fossile energiproduktion fritaget for at betale for de såkaldte eksterne samfundsomkostninger, hvilket kun kan ses som en skjult statsstøtte til den fossile energiproduktion.

Helt grotesk er billedet for nyopførte fossile kraftværker eller varmeværker. De får nemlig i vidt omfang tildelt gratis kvoter svarende til den nyopførte kapacitet. Det betyder, at de kan starte med at belaste miljø og klima helt gratis. Dette kan kun betragtes som en indirekte støtte til at fortsætte med at bygge fossile kraftværker frem for vedvarende energianlæg, som ikke belaster miljøet.

Transportsektoren er nærmest usynlig i den danske klimastrategi. Både bil- og flytrafikken vil ifølge regeringens egne tal fortsætte med at stige fremover. Det betyder, at transportsektorens udslip af drivhusgasser bliver mere og mere dominerende i det samlede billede, og det vil på længere sigt gøre det meget svært at gennemføre de kraftige udledningsreduktioner, som alle eksperter er enige om er tvingende nødvendige. Efter NOAH’s mening er den eneste vej frem en planlægning, som kan lægge grunden til en omlægning fra biltransport til kollektiv transport. Flytrafikken bør begrænses ved i første omgang at pålægge flyrejser CO2-afgifter og moms, hvilket de er fritaget for i dag. Samtidig bør luftfarten pålægges CO2-reduktioner på lige fod med andre sektorer i samfundet.

Landbrugssektoren er kun omfattet af den danske klimastrategi i det omfang, andre tiltag samtidig betyder en reduktion i udledningen af drivhusgasser. Det er specielt den såkaldte vandmiljøplan, der her er tale om. Efter NOAH’s mening bør udledningsreduktionerne i landbruget ske ved en langsigtet omlægning af det danske landbrug til økologisk drift. Der bør samtidig ske en kraftig reduktion af husdyrholdet, som er den største kilde til metanudledninger.