I Danmark vil virkningerne af et ændret klima sandsynligvis blive overskuelige, i det mindste i de næste 50 år. De økonomiske omkostninger ved bl.a. forebyggelse af oversvømmelser, sikring af grundvandsressourcer og en evt. gradvis omlægning af landbrugsproduktionen til et ændret klima, vil være overskuelige, så længe klimaændringerne sker glidende og holder sig under et vist niveau.

Det betyder ikke, at Danmark ikke kan blive kraftigt påvirket af selv en begrænset temperaturstigning. Vi ser allerede nu flere tilfælde af voldsom nedbør med efterfølgende oversvømmelser i særligt udsatte områder. Selv en mindre havstigning på under  en meter vil betyde, at diger skal forstærkes mange steder i landet, specielt langs Vadehavet på den jyske vestkyst. Flere kystnære sommerhuse vil opleve regelmæssige oversvømmelser, og nogle må sandsynligvis opgives, medmindre ejerne selv vil sørge for kostbare digeanlæg. Kloaknettet i mange byer vil give problemer, fordi det ikke er dimensioneret til de nedbørsforhold, klimaændringerne kan give. Det kan betyde kostbar forstærkning og fornyelse af kloaknettet mange steder.

Anderledes alvorlig bliver situationen, hvis den globale opvarmning får lov til at fortsætte til et niveau, hvor den grønlandske indlandsis med stigende hastighed smelter ned. Det vil på lang sigt betyde en betragtelig havstigning og en tilsvarende reduktion af Danmark areal. Nogle forskere mener, at havstigningen kan ske betydeligt hurtigere end med de 50 til 100 cm i løbet af dette århundrede, som man hidtil har regnet med. Får vi ikke hurtigt den globale opvarmning under kontrol, kan havstigningen måske blive på helt op til fire til fem meter. Bliver stigningen så stor, vil store dele af Danmark forsvinde i havet inklusive dele af København og flere andre større byer.

Helt galt kan det gå, hvis Golfstrømmen lukker ned. Det vil kunne udløse en nedkøling af Nordeuropa, som kan slå igennem på nogle få årtier med helt uoverskuelige konsekvenser. Det er uvist, om Danmark og de andre nordeuropæiske lande vil kunne tilpasse sig et så voldsomt klimaskift.