Efter NOAH’s mening er der en lang række problemer ved CO2-separering og -lagring, som tilsammen gør, at vi må afvise det som en holdbar metode til at reducere CO2-udledningen fra afbrændingen af fossile brændsler.

NOAH mener grundlæggende, at CCS strider mod EU´s og Danmarks politikker på miljøområdet f.eks. princippet om forebyggende indsats, princippet om at indgreb over for miljøskader skal ske fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler.

Derudover er der en lang række konkrete problemer som gør, at CCS efter NOAH’s mening må afvises som en løsning på klimaproblemerne

• CCS ikke er i stand til at levere tilstrækkelige reduktioner.

• De reduktioner, CCS kan levere, vil komme alt for sent.

• CCS forøger kraftværkernes energiforbrug med i størrelsesordenen 40 procent.

• CCS binder os til en centraliseret og ufleksibel energiforsyning baseret på kul.

• CCS er en alt for dyr måde at reducere CO2-udslippet på.

• CCS kun kan realiseres med mange milliarder i tilskud fra skatteborgerne.

• Der findes billigere og bedre alternativer.

• CCS medfører alt for store, skadelige miljøpåvirkninger.

• Det bliver det offentlige eller de kommende generationer, der må betale, hvis noget går galt.

• CCS vil forstærke vores afhængighed af kul og forhindre udviklingen af 100% vedvarende energisystemer.

• Der ikke har været nogen offentlig debat om CCS som alternativ til VE og energieffektivisering.

NOAH’s samlede konklusion angående CCS er, at det er en teknologi, som verden er bedst tjent med at lægge bag sig - jo før jo bedre. CCS vil være en gigantisk fejlinvestering, som blot vil føre os nærmere til en klimakatastrofe.


Læs mere om kulstoflagring og om NOAHs holdninger på www.ccs-info.dk