Landbrugets udledninger af først og fremmest metan og lattergas er ansvarlig for en ganske væsentlig del af den globale udledning af drivhusgasser. Landbruget bidrager sammen med lossepladser med et højt indhold af organisk affald med ca. 15 procent af den menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten.

Det er specielt den vestlige verdens industriali-serede landbrug med det store husdyrhold, der udleder drivhusgasser. Vores voldsomme forbrug af oksekød betyder store udslip af metan fra drøvtyggernes fordøjelsessystem, og gyllen fra millioner af køer og svin bidrager også godt.

Også landbrugets store forbrug af kunstgødning giver et stort bidrag, da nedbrydning og udvaskning af kunstgødning forårsager udslip af lattergas. Hertil kommer det industrialiserede landbrugs enorme energiforbrug til maskiner og til produktion af kunstgødning og alle former for kemiske bekæmpelsesmidler.

Befolkningen i store dele af den fattige verden er afhængig af ris som grundbestanddelen af deres føde. Rismarkerne danner store mængder af metan, når planterester rådner uden tilgængelig ilt i de oversvømmede marker. Skal der dyrkes mere ris til en voksende befolkning, skal der fældes mere skov, som giver udslip af CO2, og anlægges flere rismarker, som giver udslip af metan.

Endelig bidrager lossepladserne med udslip af metan fra nedbrydning af organiske materialer.