Lattergas er en af de mindre betydningsfulde drivhusgasser, idet den kun bidrager med ca. 4% af den samlede menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten.

Lattergas dannes naturligt ved nedbrydning af organisk materiale i havet og i jordbunden. De vigtigste menneskeskabte kilder er først og fremmest landbrugets brug af kvælstofgødning, og stigningen i udledningerne skyldes primært intensiveringen af landbrugsdriften med et stærkt stigende forbrug af kunstgødning til følge.

Andre kilder er industrielle processer, specielt nylonfremstilling, og afbrænding af fossile brændsler og biomasse. I Danmark er landbrugets brug af kunst- og naturgødning langt den største enkeltkilde.

Lattergas udgør dog på nuværende tidspunkt kun et mindre problem, da den samlede stigning i atmosfærens koncentration på grund af menneskeskabte udledninger kun er på ca. 17%.

Alligevel er det vigtigt at reducere udledningerne, fordi koncentrationen i atmosfæren på grund af lattergassens lange levetid ellers vil blive ved at stige.

Det er for nylig blevet opdaget, at optøningen af de arktiske permafrostområder ikke bare frigør CO2 og metan, men også store mængder lattergas.


Data for lattergas, N2O

Førindustriel koncentration: 0,275 ppb
Nuværende koncentration: 0,321 ppb
Stigning i forhold til førindustrielt niveau: 17%
Levetid i atmosfæren: 120 år
Globalt opvarmningspotentiale (GWP): 310