Ozon er et iltmolekyle med tre iltatomer. Langt størstedelen af atmosfærens ozon findes i stratosfæren fra 10 til 50 km’s højde i det såkaldte ozonlag. Her dannes ozon naturligt og spiller en afgørende rolle ved at skærme livet på Jorden mod solens skadelige, ultraviolette stråler. Når ozon derimod optræder tæt ved jordoverfladen, er den skadelig for både dyr og planter samtidig med, at den virker som en drivhusgas.

Menneskeskabt ozon dannes primært i storbyerne og først og fremmest som følge af kemiske reaktioner mellem kvælstofilter og flygtige kulbrinter fra bilernes udstødningsgasser og solstråling. Den menneskeskabte forøgelse af ozonmængden i troposfæren bidrager med ca. 8% af den totale menneskeskabte øgning af drivhuseffekten.

Det er meget svært at bestemme præcist, hvor meget mængden af ozon i troposfæren er steget som følge af den menneskeskabte påvirkning. Det skyldes, at mængden af ozon varierer kraftigt både fra sted til sted og med tiden, og at målinger fra tidligere tider er sparsomme. Resultater fra målinger og modelberegninger sandsynliggør dog, at mængden af ozon på den nordlige halvkugle er steget til ca. det dobbelte inden for de seneste 100 år. På grund af de store variationer er det også svært at sætte tal på ozons drivhusvirkning i forhold til kuldioxid.


Data for ozon, O3

Førindustriel koncentration i troposfæren: usikker
Nuværende koncentration: ca. det dobbelte af det førindustrielle, men varierer kraftigt både med tid og sted
Levetid i atmosfæren: ca. 1 måned