Et integreret energisystem

Et integreret energisystem


Fremtidens energiforsyning skal være langt mere fleksibel end det energiforsyningssystem, vi kender i dag. Årsagen er først og fremmest, at de vigtigste vedvarende energikilder, solen og vinden, ikke altid kan levere energien, når behovet er størst. Kravet til fleksibilitet vil stige, efterhånden som en stigende del af vores energiforsyning kommer fra vedvarende energi.


Lande med en stor andel af vandkraft, som forholdsvis let kan reguleres op og ned, kan bruge denne til at opnå den ønskede fleksibilitet. For de fleste lande er dette ikke muligt. Fleksibilitet i energiforsyningen opnås lettes og billigst ved at bruge biomassefyret kraftvarme til at klare den nødvendige belastning, når el- og varmeproduktionen fra andre forsyningskilder ikke er tilstrækkelig til at dække behovet. Problemet her er, at biomasse ikke er ægte vedvarende energi og kun kan bruges i et meget begrænset omfang, hvis det skal være klimamæssigt neutralt og miljømæssigt forsvarligt.


Defor bør fleksibiliteten så vidt muligt opnås ved hjælp af andre metoder end brug af biomasse. En af de vigtige brikker er, at den el, der produceres i perioder med et lavt elforbrug og en stor elproduktion fra vindmøller, solceller, bølgeenergianlæg osv., kan udnyttes effektivt. Det kan f.eks. ske ved at indsætte eldrevne varmepumper i forbindelse med store solvarmeanlæg i fjernvarmenettet. Hvis disse anlæg samtidig forsynes med store varmelagre, vil det være muligt at opnå en stabil varmeforsyning med vedvarende energi selv i vinterperioderne, hvor der ikke er tilstrækkelig med solvarme.


Stabiliteten i elforsyningssystemet kan opnås ved at indsætte forskelige former for ellagring. Dette kan være store batterier eller brændselsceller i forbindelse med brintlagre. Overskydende elproduktion i nattetimerne, hvor elforbruget normalt er lavt, kan også bruges til at oplade batterier i eldrevne transportmidler.


Samlet set er det teknisk set langt fra en uoverkommelig opgave at indrette energisystemet til en 100 % vedvarende energiforsyning. Men en vigtig forudsætning for at gøre det billigt og miljømæssigt forsvarligt er, at vi nedsætter og effektiviserer vores energiforbrug med muligt. Vedvarende energikilder fylder i landskabet og det kræver råstoffer og energi at fremstille energiforsyningsanlæg, også når de er baseret på vedvarende energi.