Landbruget

Landbruget


Det er langt fra kun vores energiforbrug, som skaber udledninger af drivhusgasser. Landbruget har også en væsentlig andel i klimaændringerne. Det er specielt de rige landes industrialiserede landbrug med den enorme husdyrproduktion, der skaber udledninger af drivhusgasser.


Det skønnes, at husdyrproduktionen globalt set er ansvarlig for ca. 18 procent af de samlede udledninger af drivhusgasser regnet i CO2-ækvivalenter, og da efterspørgslen efter kød er stigende blandt andet i Kina, må man regne med, at dette tal er stigende. Hertil kommer udledninger fra nedbrydning af kunstgødning og fra rismarker. I alt er landbruget ansvarlig for mindst 20 % af de samlede globale udledninger af drivhusgasser,


Hvis vi hertil lægger afbrænding og fældning af skove for at give plads til mere landbrug, kommer landbrugets samlede udledninger op på mindst 32 procent. Det er mere end den samlede udledning af drivhusgasser fra den globale produktion af el og varme. Og mens denne udledning bliver mindre på grund af den stigende brug af vedvarende energi, må vi regne med, at landbrugets udledninger er stigende.


I Danmark er situationen nogenlunde på linje med den globale tendens. Det industrialiserede landbrug i Danmark producerer husdyrgødning i hidtil usete mængder. Op imod 30 millioner svin går igennem de danske svinefarme årligt, og deres gødning ender som regel i en gylletank og derefter på markerne. Hertil skal lægges godt en halv million malkekøer, som hver fiser over 100 kg metan ud i atmosfæren hvert år.


De nuværende landbrugsformer tilsammen med vores voldsomme og stigende kødforbrug vil ikke gøre det muligt at holde den globale temperaturstigning under de krævede 2 grader. Dyreproduktionen og dermed også det overdrevne kødforbrug først og fremmest i de rige lande må begrænses kraftigt, og det industrialiserede landbrug må omstilles til bæredygtige  landbrugsmetoder, som ikke medfører udedninger af drivhusgasser. En sådan omstilling er mulig og vil endda betyde, at vi skal bruge mindre jord til dyrkning af foder til den voldsomme husdyrproduktion. Jord, som vi har behov for til at genskabe nogle af de skovområder, der i tidens løb er blevet fældet, og på den måde begrænse koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren.

Læs NOAHs handlingsplan for arealanvendelse